Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie sprawy interesantów załatwiane są według kolejności ich wpływu z zachowaniem terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 29/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2021 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi następująco:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.
Informacje o stanie Państwa sprawy można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w zakładce Komórki Organizacyjne lub przy użyciu elektronicznej skrzynki.
2) Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być doręczane za pomocą ePUAP. W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagana jest rejestracja Interesanta na portalu ePUAP, a następnie złożenie dokumentów elektronicznych i opatrzenie ich ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę  lub profilem zaufanym ePUAP. Maksymalna wielkość przekazywanych dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
Aby ułatwić korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, sposób jej obsługi został opisany w Instrukcji dla Obywatela.

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
Dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:
 • .pdf – (Portale Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .docx – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt – (Open Document), dokumenty w formacie Open Office.
Pliki graficzne:
 • .jpg (jpeg),
 • .gif,
 • .tif (.tiff),
 • .png,
Pliki skompresowane:
 • .zip – format kompresji plików ZIP,
 • .7z – format kompresji plików 7zip.
Pliki z arkuszami kalkulacyjnymi:
 • .xls,
 • .xlsx,
 • .ods.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych, obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są płyty CD-RW lub DVD-RW (płyty CD lub DVD wielokrotnego zapisu). Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
3) w sprawach skarg i wniosków:                                                              
Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00 lub w miarę możliwości w każdym innym terminie w godzinach pracy.


Korespondencję w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:
POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE

ul. Wojska Polskiego 6,
77-100 Bytów
lub:
POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE FILIA W MIASTKU
ul. Gen. Sikorskiego 1,
77-200 Miastko

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę